Travel

3 กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเวียงจันทน์

“เวียงจันทน์” เมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง “ลาว” บรรยากาศอบอุ่น ค่าครองชีพไม่ต่างจากบ้านเรามากนัก เวียงจันทน์นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย สำคัญเลยคือภาษาที่ถึงแม้เราจะพ