Travel

3 กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเวียงจันทน์

“เวียงจันทน์” เมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง “ลาว” บรรยากาศอบอุ่น ค่าครองชีพไม่ต่างจากบ้านเรามากนัก เวียงจันทน์นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย สำคัญเลยคือภาษาที่ถึงแม้เราจะพูดภาษาไทยแล้วคนลาวจะตอบกลับมาเป็นภาษาอีสาน แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการสื่อสารแต่อย่างใด กลับทำให้รู้สึกอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก